Home PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA
PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA PDF Drukuj Email

WSKAZANIA  PASTORALNE
O  PRZYGOTOWANIU  MŁODZIEŻY  DO  SAKRAMENTU  BIERZMOWANIA

I. Założenia teologiczno-pastoralne

1. W Adhortacji Apostolskiej Pastores dabo vobis czytamy: ,,Realizacja naczelnego zadania duszpasterskiego, jakim jest nowa ewangelizacja, obejmująca cały Lud Boży i domagająca się nowej gorliwości, nowych metod i nowego sposobu głoszenia i dawania świadectwa Ewangelii, dziś zwłaszcza potrzebuje kapłanów, którzy bezwzględnie i w pełni przeżywają tajemnicę Chrystusa i potrafią wypracować nowy styl życia duszpasterskiego, w głębokiej jedności z papieżem, biskupami i z innymi kapłanami oraz w owocnej współpracy z wiernymi świeckimi...” (nr 18). Podstawowym środowiskiem, chociaż nie wyłącznym,
w którym ma być podjęta  i prowadzona nowa ewangelizacja,  jest parafia.

2. Ojciec Święty uczy o fundamentalnym znaczeniu instytucji parafialnej oraz jej ważności
i aktualności. W Adhortacji Apostolskiej Catechesi tradendae mówi: ,,Parafia jest w dalszym ciągu miejscem, w którym chrześcijanie nawet nie praktykujący, złączeni są ścisłymi więzami...” (nr 67). W Adhortacji Christifideles laici Jan Paweł II zachęca: ,,Wszyscy powinniśmy odkryć poprzez wiarę, prawdziwe oblicze parafii, czyli samą tajemnicę Kościoła, który właśnie w niej istnieje i działa ... Parafia jest niejako ostatecznym umiejscowieniem Kościoła, a poniekąd samym Kościołem zamieszkującym pośród swych synów i córek” (nr 26).
   
3. Szczególnie ważne w tym względzie jest stwierdzenie Jana Pawła II zawarte  w Adhortacji Catechesi tradendae: ,,Parafia... powinna pozostać pierwszoplanowym miejscem katechizacji. Musi ona odnaleźć na nowo swoje powołanie, które każe jej być domem rodzinnym, braterskim i gościnnym; w którym ochrzczeni i bierzmowani uświadamiają sobie, że są Ludem Bożym. Tam w jednej czynności liturgicznej łamie się dla nich obficie chleb zdrowej nauki i chleb eucharystyczny; stamtąd są codziennie posyłani, by pełnili swe apostolskie zadania ,,wszędzie, gdzie kipi życie świata” (nr 67).

II. Wskazania ogólne

Eucharystia i bierzmowanie stanowią czynnik rozwoju życia chrześcijańskiego, które zapoczątkował sakrament chrztu. Mają one pogłębić więź z Chrystusem, przyczynić się do utrwalenia przeżyć religijnych i dawania świadectwa.

Równolegle do katechezy w szkole, stanowiącej podstawowe przygotowanie do sakramentów należy realizować katechezę parafialną oraz podejmować różne formy duszpasterstwa katechetycznego.

Spotkania uzupełniające przygotowanie do  sakramentu bierzmowania, odbywają się w każdej parafii dla kandydatów – uczniów zamieszkujących na jej terenie, niezależnie od miejsca zlokalizowania gimnazjum. Pomiędzy katechezą w szkole i spotkaniami przy parafii powinna istnieć korelacja. Katecheta prowadzący te spotkania powinien znać program katechezy w szkole, starając się go pogłębić i uzupełnić w wymiarze eklezjalno-liturgicznym oraz etyczno-społecznym.

Odpowiedzialny za przygotowanie swoich parafian do sakramentu bierzmowania jest ksiądz proboszcz, który osobiście lub poprzez wskazanego współpracownika kieruje zespołem animatorów pracujących z kandydatami do bierzmowania w małych grupach.

III. Wskazania szczegółowe

Do sakramentu bierzmowania przystępuje zasadniczo młodzież klas 3 gimnazjalnych lub pierwszych ponadgimnazjalnych. Kandydaci do bierzmowania uczestniczą raz w tygodniu na spotkaniach formacyjnych w parafii oraz w miesięcznej Mszy św., przed którą stwarza się okazję do sakramentu pokuty i pojednania.

Spotkania w parafii oprócz pogłębienia przygotowania katechetycznego i liturgicznego, mają wypracować u młodzieży bardziej dojrzałą postawę religijno-moralną i apostolską, którą zakłada przyjęcie tego sakramentu. W tym celu zaleca się korzystanie z materiałów katechetycznych dla kandydatów do bierzmowania Wydawnictwa Diecezji Tarnowskiej „Biblos”.

W proces przygotowania do sakramentu bierzmowania należy włączyć rodziców i świadków bierzmowania. Udział rodziców i świadków bierzmowania w spotkaniach parafialnych i w nabożeństwach ma pogłębić ich świadomość Kościoła. Rodzice niech z okazji bierzmowania przekażą dzieciom pamiątkę religijną oraz zorganizują skromną uroczystość domową.

Przed sakramentem bierzmowania należy zorganizować triduum dla bierzmowańców, rodziców i świadków z uroczystą celebracją sakramentu pokuty. Jeżeli sakrament bierzmowania udzielany jest w czasie wizytacji kanonicznej, wtedy kandydaci biorą udział w rekolekcjach parafialnych.

Kolekta ze Mszy św., w czasie której udzielany jest sakrament bierzmowania, przeznaczona będzie na zasilanie funduszu stypendialnego im. bł. Ks. Emila Szramka, którą w całości należy przekazać do Kurii Metropolitalnej. Cel kolekty należy podać zgromadzonym w komentarzu na przygotowanie darów ofiarnych.

Zaleca się obchodzenie rocznicy przyjęcia sakramentu bierzmowania. W ciągu tego roku należy gromadzić w parafii bierzmowaną młodzież na comiesięcznych spotkaniach mających charakter katechezy mistagogicznej i proponować jej konkretne zadania apostolskie do wykonania. To powinno przyczynić się do utrwalenia postawy świadka i apostoła Chrystusa.


                               
Niniejszym zatwierdzam Wskazania pastoralne o przygotowaniu młodzieży do sakramentu bierzmowania,
25 stycznia 2012 r. - w Święto Nawrócenia św. Pawła.                  Ks. dr Marceli Cogiel                                   + Wiktor Skworc
                    Dyrektor Wydziału                         Arcybiskup Metropolita Katowicki
                     Katechetycznego                     
                                                       

Katowice, 25 stycznia 2012 r.
      VH V – 4496/12