Got 0 bytes response, method=default Response decode error Abp Wiktor Skworc wziął udział w Centralnym Nabożeństwie Reformacyjnym

katedra

Abp Wiktor Skworc wziął udział w Centralnym Nabożeństwie Reformacyjnym

0A12AE93 63D6 4AF5 B39B 3624B445B50DW Katowicach odbyło się Centralne Nabożeństwo Reformacyjne z udziałem metropolity katowickiego abp. Wiktora Skworca oraz Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka.

Prymas Polski abp Wojciech Polak, metropolita katowicki abp Wiktor Skworc, metropolita wrocławski abp Józef Kupny, prof. Jerzy Buzek, Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa, członek Zarządu Województwa Śląskiego Henryk Mercik oraz hierarchowie, przedstawiciele władz państwowych, duchowni Kościoła Rzymsko-Katolickiego oraz kościół protestanckich i prawosławnego wzięli udział w Centralnym Nabożeństwie Reformacyjnym w Ewangelicko-Augsburskim Kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach.

Nabożeństwo w kościele ewangelickim było sprawowane według protestanckiej liturgii. Przyświecało mu hasło zaczerpnięte z 1 Listu św. Pawła do Koryntian: „Fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus”. Do tych słów odniósł się bp Marian Niemiec witając wszystkich zebranych. – Chcemy doświadczyć wspólnoty z Panem, poprzez doświadczenie wspólnoty z braćmi – mówił.

Fragment z Listu do Rzymian „nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej” stał się tematem przewodnim kazania wygłoszonego przez bp Adriana Korczago. – Ewangelicy wyrażają dzisiaj wdzięczność za odnowę Kościoła – mówił. Kaznodzieja podziękował za inicjatywy, które miały miejsce w związku z 500-lecieć reformacji. Wśród nich wymienił obecność papieża Franciszka w szwedzkim Lund.

- Boża bliskość jest nam niezbędna, kiedy wspominamy historię 500 lat Reformacji. Nie zawsze piękną, czasem bolesną, czasem haniebną. Boża bliskość jest nam potrzebna… - mówił.

Podczas kazania przyrównał obraz dzieła augustiańskiego mnicha Marcina Lutra do ogrodu. – Zauważymy wówczas nie tyle dzieło niszczyciela, destruktorką, ale ogrodnika, dbającego o swój ogród”. – Przycinanie tego co uschło, dbanie o to co wzrasta, miało zapewnić jeszcze lepszą żywotność kwiatów – mówił bp Korczago.

Wspominając postać Marcina Lutra zauważył, że stał się on świadkiem Ewangelii, która była dla niego manifestacją łaski Bożej. Przypomniał także, że teologia Lutra nie jest Ewangelią ale świadectwem o Ewangelii, które inspiruje wielu w tym także teologów rzymski-katolickich.

Bp Korczago wskazał, że Ewangelia daje siłę Jej wyznawcom. – Silni jesteśmy, gdy nie polegamy na sobie samych… Silni jesteśmy, gdy nie kroczymy po drodze konformizmu poddając się wpływom innych… Nasza siła ma wynikać z Bożej mocy – apelował.

Zwrócił uwagę na fakt, że „spotkanie z Bogiem na drodze wiary uwalnia z ambiwalencji rozumu, obciążeń naszej egzystencji”. - W naszym życiu pośrodku doświadczeń dobra i zła możemy odczuwać Bożą moc. Ona nas kształtuje, formuje, zbawia, pociesza, uwalnia i rozwesela, darowując szczęście. Nagle nie potrafi się inaczej w życiu postępować, jak tylko wypełniać Bożą wolę – mówił.

- Tylko szczęśliwi potrafią kochać. Tylko szczęśliwi potrafią dobrze pracować. Podstawą naszego szczęścia jest Jezus Chrystus, ten ukrzyżowany i zmartwychwstały. Ten, o którym możemy mówić za Tomaszem: Pan mój i Bóg mój – dodał.

Odnosząc się do sprawowanego Centralnego Nabożeństwa Reformacyjnego zauważył, że „jeszcze kilkanaście lat temu nie marzyliśmy o takim spotkaniu”. - Boża moc spowodowała, że możemy się tu spotkać – kończył kazanie bp Korczago.

W czasie nabożeństwa głos zabrał także abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki. Hierarcha dał świadectwo dobrej współpracy i braterskich relacji między Kościołem Rzymsko-Katolickim a Ewangelickim zarówno wśród wiernych, jak i duchownych.

Jako przykład dobrych relacji ekumenicznych podał Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan podczas którego biskupi katowiccy Kościoła Rzymsko-Katolickiego mogą głosić Boże słowo w kościołach protestanckich, „analogicznie i biskupi Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego modlą się i głoszą Słowo w kościołach katolickich, katedry nie wyłączając”.

Abp Skworc stwierdził, że „po upływie tak wielu lat (…) staliśmy się bardziej wspólnotą „życia i działania”. – Wspólnotą ochrzczonych – patrząc dziś w kontekście obchodów 500-lecia reformacji w jednym kierunku – w kierunku Głowy Kościoła, Jezusa Chrystusa; w kierunku Tego, który wszystkich jednoczy i gromadzi w jeden lud Boży! – apelował.

- Gorszący stan podziału nie powinien trwać. Naszym wspólnym zadaniem jest metanoia – przemiana sposobu myślenia dla budowania jedności: modlitwa, współdziałanie i siła chrześcijańskiego świadectwa. W tym dziele wspiera nas sam Jezus, który wstawia się za nami u Ojca jako pośrednik i modli się do Niego o jedność swoich uczniów, „aby świat uwierzył” (J 17,21). To nas właśnie pociesza i pobudza do zjednoczenia z Jezusem, aby prosić Go natarczywie: „Daj nam dar jedności, aby świat uwierzył w moc Twego miłosierdzia”. To jest właśnie świadectwo, jakiego świat od nas oczekuje. Jako chrześcijanie będziemy wiarygodnym świadectwem miłosierdzia na tyle, na ile przebaczenie, pojednanie i współdziałanie będą między nami codziennym doświadczeniem – powiedział abp Skworc.

Hierarcha zauważył, że w czasie gdy Marcin Luter wystąpił ze swoimi tezami zabrakło „po obu stronach rozpalającego się sporu umiejętności i cierpliwości w dialogu”. – Zatem dialog właśnie jawi się nam jako główna droga do pojednania. Jest on spotkaniem wierzących, mającym na celu wspólne podążanie ku prawdzie i nawróceniu. Jest wzajemnym odkrywaniem się, świadectwem w trudzie przezwyciężania uprzedzeń, nietolerancji, nieporozumień, a nie formą kapitulacji czy łatwego irenizmu – mówił.

Metropolita katowicki wyraził także nadzieję, że dialog oraz spotkanie i modlitwa umocnią wszystkich w postawie dialogu w życiu codziennym. HIerarcha cytując papieża Franciszka ze spotkania w Lund mówił: „Podczas tego spotkania modlitewnego chcemy wyrazić nasze wspólne pragnienie trwania zjednoczeni z Nim, aby mieć życie. Prosimy Go: „Panie, obdarz nas łaską, byśmy byli bardziej zjednoczeni z Tobą, aby razem dawać bardziej skuteczne świadectwo wiary, nadziei i miłości”.

Abp Skworc zauważył, że otwieramy się na moc Trójjedynego Boga, gdy modlimy się razem, słuchamy nawzajem i żyjemy miłością Chrystusa w codziennych relacjach.

Uczestnicy spotkania niezależnie od przynależności konfesyjnej wspólnie odmówili także nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie wiary, jak również Modlitwę Pańską.

Marcin Luter ogłosił swoje tezy 31 października 1517 roku w Wittenberdze. Stały się one początkiem ruchu Reformacyjnego. Centralne Nabożeństwo Reformacyjne w Katowicach wieńczyło obchody 500 lat Reformacji.

ks.sk

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media