Got 0 bytes response, method=default Response decode error Wskazania pastoralne o przygotowaniu młodzieży do sakramentu bierzmowania

katedra

Wskazania pastoralne o przygotowaniu młodzieży do sakramentu bierzmowania

I. Założenia teologiczno-pastoralne

1. W Adhortacji Apostolskiej Pastores dabo vobis czytamy: ,,Realizacja naczelnego zadania duszpasterskiego, jakim jest nowa ewangelizacja, obejmująca cały Lud Boży i domagająca się nowej gorliwości, nowych metod i nowego sposobu głoszenia i dawania świadectwa Ewangelii, dziś zwłaszcza potrzebuje kapłanów, którzy bezwzględnie i w pełni przeżywają tajemnicę Chrystusa i potrafią wypracować nowy styl życia duszpasterskiego, w głębokiej jedności z papieżem, biskupami i z innymi kapłanami oraz w owocnej współpracy z wiernymi świeckimi...” (nr 18). Podstawowym środowiskiem, chociaż nie wyłącznym, w którym ma być podjęta i prowadzona nowa ewangelizacja, jest parafia. 2. Ojciec Święty uczy o fundamentalnym znaczeniu instytucji parafialnej oraz jej ważności i aktualności. W Adhortacji Apostolskiej Catechesi tradendae mówi: ,,Parafia jest w dalszym ciągu miejscem, w którym chrześcijanie nawet nie praktykujący, złączeni są ścisłymi więzami...” (nr 67). W Adhortacji Christifideles laici Jan Paweł II zachęca: ,,Wszyscy powinniśmy odkryć poprzez wiarę, prawdziwe oblicze parafii, czyli samą tajemnicę Kościoła, który właśnie w niej istnieje i działa... Parafia jest niejako ostatecznym umiejscowieniem Kościoła, a poniekąd samym Kościołem zamieszkującym pośród swych synów i córek” (nr 26). 3. Szczególnie ważne w tym względzie jest stwierdzenie Jana Pawła II zawarte w Adhortacji Catechesi tradendae: ,,Parafia... powinna pozostać pierwszoplanowym miejscem katechizacji. Musi ona odnaleźć na nowo swoje powołanie, które każe jej być domem rodzinnym, braterskim i gościnnym; w którym ochrzczeni i bierzmowani uświadamiają sobie, że są Ludem Bożym. Tam w jednej czynności liturgicznej łamie się dla nich obficie chleb zdrowej nauki i chleb eucharystyczny; stamtąd są codziennie posyłani, by pełnili swe apostolskie zadania ,,wszędzie, gdzie kipi życie świata” (nr 67). II. Wskazania ogólne 1. Eucharystia i bierzmowanie stanowią czynnik rozwoju życia chrześcijańskiego, które zapoczątkował sakrament chrztu. Mają one pogłębić więź z Chrystusem, przyczynić się do utrwalenia przeżyć religijnych i dawania świadectwa. 2. Równolegle do katechezy w szkole, stanowiącej podstawowe przygotowanie do sakramentów, należy realizować katechezę parafialną oraz podejmować różne formy duszpasterstwa katechetycznego. 3. Spotkania uzupełniające przygotowanie do sakramentu bierzmowania odbywają się w każdej parafii dla kandydatów – uczniów zamieszkujących na jej terenie, niezależnie od miejsca zlokalizowania gimnazjum. Pomiędzy katechezą w szkole i spotkaniami przy parafii powinna istnieć korelacja. Katecheta prowadzący te spotkania powinien znać program katechezy w szkole, starając się go pogłębić i uzupełnić w wymiarze eklezjalno-liturgicznym oraz etyczno-społecznym. 4. Odpowiedzialny za przygotowanie swoich parafian do sakramentu bierzmowania jest ksiądz proboszcz, który osobiście lub poprzez wskazanego współpracownika kieruje zespołem animatorów pracujących z kandydatami do bierzmowania w małych grupach. III. Wskazania szczegółowe 1. Do sakramentu bierzmowania przystępuje zasadniczo młodzież klas 3 gimnazjalnych lub pierwszych ponadgimnazjalnych. Kandydaci do bierzmowania uczestniczą raz w tygodniu na spotkaniach formacyjnych w parafii oraz w miesięcznej Mszy św., przed którą stwarza się okazję do sakramentu pokuty i pojednania. 2. Spotkania w parafii, oprócz pogłębienia przygotowania katechetycznego i liturgicznego, mają wypracować u młodzieży bardziej dojrzałą postawę religijnomoralną i apostolską, którą zakłada przyjęcie tego sakramentu. W tym celu zaleca się korzystanie z materiałów katechetycznych dla kandydatów do bierzmowania Wydawnictwa Diecezji Tarnowskiej „Biblos”. 3. W proces przygotowania do sakramentu bierzmowania należy włączyć rodziców i świadków bierzmowania. Udział rodziców i świadków bierzmowania w spotkaniach parafialnych i w nabożeństwach ma pogłębić ich świadomość Kościoła. Rodzice niech z okazji bierzmowania przekażą dzieciom pamiątkę religijną oraz zorganizują skromną uroczystość domową. 4. Przed sakramentem bierzmowania należy zorganizować triduum dla bierzmowańców, rodziców i świadków z uroczystą celebracją sakramentu pokuty. Jeżeli sakrament bierzmowania udzielany jest w czasie wizytacji kanonicznej, wtedy kandydaci biorą udział w rekolekcjach parafialnych. 5. Kolekta ze Mszy św., w czasie której udzielany jest sakrament bierzmowania, przeznaczona będzie na zasilanie funduszu stypendialnego im. bł. Ks. Emila Szramka, którą w całości należy przekazać do Kurii Metropolitalnej. Cel kolekty należy podać zgromadzonym w komentarzu na przygotowanie darów ofiarnych. 6. Zaleca się obchodzenie rocznicy przyjęcia sakramentu bierzmowania. W ciągu tego roku należy gromadzić w parafii bierzmowaną młodzież na comiesięcznych spotkaniach mających charakter katechezy mistagogicznej i proponować jej konkretne zadania apostolskie do wykonania. To powinno przyczynić się do utrwalenia postawy świadka i apostoła Chrystusa. Niniejszym zatwierdzam Wskazania pastoralne o przygotowaniu młodzieży do sakramentu bierzmowania, 25 stycznia 2012 r. – w Święto Nawrócenia św. Pawła.

          Ks. dr Marceli Cogiel                                                               +Wiktor Skworc
Dyrektor Wydziału Katechetycznego                                              Arcybiskup Metropolita
                                                                                                        Katowicki
Katowice, 25 stycznia 2012 r.

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media