Got 0 bytes response, method=default Response decode error Homilia Księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca wygłoszona podczas Emaus Domowego Kościoła w Tychach, 22 kwietnia 2012 r.

katedra


I przekonuje do prawdy zmartwychwstania poprzez właściwe człowiekowi poznanie zmysłami – popatrzcie – mówi Chrystus; dotknijcie się Mnie i przekonajcie; wreszcie prosi o coś do jedzenia!

Zmartwychwstały Jezus, przekonując do przyjęcia prawdy zmartwychwstania, używa też argumentu biblijnego, przypominając, iż „ musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżeszowym, u Proroków i w Psalmach”. A przecież o Nim – o Mesjaszu – tak wiele było w Pismach, w Psalmach i u Proroków.

Przypominamy to sobie w Niedzielę Biblijną – my wierni słuchacze Bożego słowa we wspólnotach rodzinnych i w Kręgach Domowego Kościoła. Przypominamy sobie wszystkie słowa o Mesjaszu, jak i słowa Mesjasza; Tego, który jako Słowo Boga – przemówił do nas ludzkim słowem i dał nam słowo Życia.
Pochodzący z Tarnowa Roman Brandstaetter w „Kręgu biblijnym” przywołuje zwyczaj swojego dziadka, który na wewnętrznych stronach okładek Biblii zapisywał daty śmierci przodków i najbliższych. Gdy czynił to po raz kolejny, młody Roman zapytał go: „Dlaczego zapisujesz w Biblii imiona umarłych?”. Dziadek odparł: „Bo jest księgą żywych”.

Drodzy Bracia i Siostry!

O Biblii można powiedzieć jeszcze więcej: Biblia nie tylko jest Księgą żywych, ale jest Księgą życia! Biblia jest dla poszczególnych ludzi Księgą życia – życia wiecznego. Zawiera bowiem słowa prawdy prowadzącej ku życiu w domu Ojca w niebie. Jako potwierdzenie, wspomnijmy reakcję apostoła Piotra na pytanie Jezusa, który widząc odchodzących od Niego ludzi, zapytał uczniów: „czyż i wy chcecie odejść?” (J 6,67). Św. Piotr rzekł wówczas: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego” (J 6,68). Biblia jest tabernakulum Bożego słowa – słowa życia wiecznego, z którego możemy czerpać pożywienie konieczne, by nie ustać w drodze do zjednoczenia z Bogiem. Wszak „nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Pwt 8,3).

Biblia jest także Księgą życia doczesnego. Zawiera bowiem na swoich kartach mądrość życiową. Daje odpowiedź na pytanie jak żyć, aby już w życiu ziemskim znaleźć radość, pokój, wiarę, nadzieję i miłość. Wszak Pan Jezus powiedział: „Błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je” (Łk 11,28) – błogosławieni, czyli szczęśliwi. Biblia zatem jest źródłem szczęśliwego – błogosławionego życia. Potwierdza to jeszcze raz Jezus, porównując słuchającego i zachowującego słowo Boże do człowieka, który swój dom zbudował na skale. Ani wichry, ani deszcze, ani żadne inne kataklizmy nie są w stanie go zniszczyć (por. Mt 7,24-25).

Biblia jest Księgą życia, gdyż uczy jak wznosić budowlę życia, by nie runęła pod wpływem różnych żywiołów, lecz stała się przybytkiem Boga samego.
O znaczeniu słowa Bożego, a zatem i Biblii, przekonuje nas prorok Izajasz. Bóg przez proroka ogłasza:
Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi i nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które pochodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocnie” (Iz 55,10-11).
Słowo Boże nigdy nie jest bezowocne dla ziemskiego i zarazem wiecznego życia człowieka.

Ponieważ słowo Boże jest żywe i skuteczne, dlatego tak bardzo potrzebna jest znajomość Pisma Świętego dla ludzi i ludzkich wspólnot oraz społeczeństw. Wszędzie konieczne są człowiekowi dobra duchowe i materialne oraz poczucie sensu i celu życia. Tego potrzebują dziś mieszkańcy Europy, jako nowej nadziei.

Wiecie o tym dobrze z własnego doświadczenia, kiedy jako Domowy Kościół wypełniacie zobowiązania –dary:
codziennej modlitwy osobistej, połączonej z lekturą Pisma świętego i spotkaniem ze słowem Bożym;
codziennej modlitwy małżeńskiej, pojmowanej jako wspólne stawanie przed Panem;
codziennej modlitwy rodziny, jako wspólnoty zanurzonej w Bogu;
comiesięcznego dialogu małżeńskiego.

Bracia i Siostry!

Biblia jest Księgą życia dla Kościoła Domowego. Kościół bowiem rodził się i wciąż się rodzi ze słowa Bożego. To właśnie słowo Boże – jego głoszenie, słuchanie i zachowywanie – decyduje o żywotności i dynamizmie Kościoła.
Znany nam św. Augustyn, w dziele „De doctrina christiana” (cz. IV) dzieli się uwagami, które pomimo upływu wieków wciąż wydają się być aktualne i ważne. Św. Augustyn mocno przeżywał fakt, iż mówcy przekazujący fałszywe nauki zdobywali uwagę i życzliwość wielu słuchaczy, podczas gdy głosiciele prawdy ewangelicznej spotykali się z nikłym zainteresowaniem. Jak to jest możliwe, pytał, że jedni popychają i pociągają słuchaczy ku błędowi, a drudzy usypiają ich i czynią oziębłymi w służbie prawdy? Nie mógł się z tym pogodzić, jak i my się nie godzimy na rosnące wpływy fałszywych proroków.
Jakie widział wyjście z tej sytuacji Biskup Hippony? Po pierwsze – uważał, że należy wzmocnić przepowiadanie prawdy, czyli głoszenie słowa Bożego. Pisał: „Zgoda, że prawda nie jest łatwa do przyjęcia, nie tak bardzo uwodzicielska, nie tak wzruszająca, ale mimo to należy ją głosić”.
Po drugie – wzywał do przemawiania opartego na mądrości, która zawarta jest na kartach Biblii. Podkreślał, że „człowiek przemawia mniej lub bardziej mądrze w zależności od postępu w znajomości Pisma Świętego”. Tak rozumiana mądrość winna być podstawą wszelkich form głoszenia Ewangelii.
Recepta św. Augustyna wciąż jest na czasie. Jan Paweł II wielokrotnie stwierdzał, iż sprawą fundamentalną, gdyż decydującą o życiu Kościoła jest ewangelizacja, czyli głoszenie słowem i życiem Dobrej Nowiny. Trzeba zatem, jak podkreśla Ojciec Święty, głosić nieustannie słowo Boże, ułatwiać dostęp do Pisma Świętego, dbać o należyte sprawowanie Liturgii Słowa, rozwijać apostolat biblijny oraz popierać instytucje promujące znajomość Biblii (por. EA 57,58).

To właśnie dziś w naszej archidiecezji startuje Biblicum Śląskie – multimedialne studium Biblii; zachęcam was wszystkich do wypłynięcia na głębię w poznawaniu Pisma Świętego i skorzystania z oferty Biblicum.
Tego rodzaju biblijne pogłębienie jest nieodzowne, by Kościół żył i działał zgodnie z wolą swego Założyciela; by zachowywał Jego naukę, aby „miłość Boża- była w nas - doskonała”, jak nas pouczał apostoł Jan a drugim czytaniu.

Moi Drodzy!

Niedawno w GN był artykuł o działalności Stowarzyszenia Filipa Neri w Rudzie Śląskiej. Tam świeccy katolicy i duchowni idą razem w przestrzeń familoków i bloków niosąc światło słowa Bożego. Ono uzdrawia i sprawia duchowe zmartwychwstanie człowieka. W ten sposób w naszych czasach spełniają się słowa proroka Izajasza: „słowo, które pochodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocnie”.

Biblia jako Księga słowa Bożego jest Księgą życia! I dlatego trzeba, aby Pismo Święte znalazło swoje właściwe miejsce w każdym domu, w każdej rodzinie, razem z krzyżem. Niech przy tym znaku wiary i zbawienia gromadzi się rodzinna wspólnota na modlitwie.
Poprzez modlitwę odnajdziemy w Biblii „żywe słowo, które stawia pytania, wskazuje kierunek, kształtuje życie” (NMI 39); nasze indywidualne, rodziny, społeczeństwa i całego Kościoła.

Módlmy się zatem wspólnie słowami aklamacji przed Ewangelią:

Panie Jezus daj nam zrozumieć Pisma,
niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz
”.

Amen.

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media